Bảng Quy Đổi Chiều Dài Dây Curoa Từ Quy Cách Inch Sang Milimet Cho Dây Curoa bản A B C D- CTY TNHH THIẾT BỊ ĐỈNH PHONG

( 19-12-2017 - 10:52 AM ) - Lượt xem: 16362

Cách tính Hệ Inch sang Milimet 

ví dụ :  A23 (23* 25.4  =  584mm)

           B80 ( 80* 25.4   =  2032mm )

 

Dây Curoa Bản A Type A(Vòng Trong)

(inch)

(mm)

(inch)

(mm)

A23

A 584

A74

A 1880

A24

A 610

A75

A 1905

A25

A 635

A76

A 1930

A26

A 660

A77

A 1956

 

A 670

A78

A 1981

A27

A 686

A79

A 2007

A28

A 711

A80

A 2032

A29

A 737

A81

A 2057

A30

A 762

A82

A 2083

A31

A 787

A83

A 2108

A32

A 813

A84

A 2134

 

A 825

A85

A 2159

A33

A 838

A86

A 2184

A34

A 864

A87

A 2210

 

A 875

A88

A 2235

A35

A 889

A89

A 2261

A36

A 914

A90

A 2286

A37

A 940

A91

A 2311

 

A 950

A92

A 2337

A38

A 965

A93

A 2362

 

A 975

A94

A 2388

A39

A 991

A95

A 2413

A40

A 1016

A96

A 2438

A41

A 1041

A97

A 2464

A42

A 1067

A98

A 2489

A43

A 1092

A99

A 2515

A44

A 1118

A100

A 2540

A45

A 1143

A102

A 2591

A46

A 1168

A104

A 2642

 

A 1180

A106

A 2692

A47

A 1194

A108

A 2743

A48

A 1219

A110

A 2794

A49

A 1245

A114

A 2896

A50

A 1270

A118

A 2997

A51

A 1295

A122

A 3099

A52

A 1321

A126

A 3200

A53

A 1346

A130

A 3302

A54

A 1372

A136

A 3454

A55

A 1397

A142

A 3607

A56

A 1422

A148

A 3759

A57

A 1448

A154

A 3912

A58

A 1473

A160

A 4064

A59

A 1499

A167

A 4242

A60

A 1524

A173

A 4394

A61

A 1549

A180

A 4572

A62

A 1575

A187

A 4750

A63

A 1600

A195

A 4953

A64

A 1626

A208

A 5283

A65

A 1651

A210

A 5334

A66

A 1676

A220

A 5588

A67

A 1702

A236

A 5994

A68

A 1727

A240

A 6096

A69

A 1753

A248

A 6299

A70

A 1778

A264

A 6706

A71

A 1803

A276

A 7010

A72

A 1829

A280

A 7112

A73

A 1854

 

 

 

 

 

 

Dây Curoa Bản B Type B(Vòng Trong)

(inch)

(mm)

(inch)

(mm)

B23

B 584

B74

B 1880

B24

B 610

B75

B 1905

B25

B 635

B76

B 1930

B26

B 660

B77

B 1956

 

B 670

B78

B 1981

B27

B 686

B79

B 2007

B28

B 711

B80

B 2032

B29

B 737

B81

B 2057

B30

B 762

B82

B 2083

B31

B 787

B83

B 2108

B32

B 813

B84

B 2134

 

B 825

B85

B 2159

B33

B 838

B86

B 2184

B34

B 864

B87

B 2210

 

B 875

B88

B 2235

B35

B 889

B89

B 2261

B36

B 914

B90

B 2286

B37

B 940

B91

B 2311

 

B 950

B92

B 2337

B38

B 965

B93

B 2362

 

B 975

B94

B 2388

B39

B 991

B95

B 2413

B40

B 1016

B96

B 2438

B41

B 1041

B97

B 2464

B42

B 1067

B98

B 2489

B43

B 1092

B99

B 2515

B44

B 1118

B100

B 2540

B45

B 1143

B102

B 2591

B46

B 1168

B104

B 2642

 

B 1180

B106

B 2692

B47

B 1194

B108

B 2743

B48

B 1219

B110

B 2794

B49

B 1245

B114

B 2896

B50

B 1270

B118

B 2997

B51

B 1295

B122

B 3099

B52

B 1321

B126

B 3200

B53

B 1346

B130

B 3302

B54

B 1372

B136

B 3454

B55

B 1397

B142

B 3607

B56

B 1422

B148

B 3759

B57

B 1448

B154

B 3912

B58

B 1473

B160

B 4064

B59

B 1499

B167

B 4242

B60

B 1524

B173

B 4394

B61

B 1549

B180

B 4572

B62

B 1575

B187

B 4750

B63

B 1600

B195

B 4953

B64

B 1626

B208

B 5283

B65

B 1651

B210

B 5334

B66

B 1676

B220

B 5588

B67

B 1702

B236

B 5994

B68

B 1727

B240

B 6096

B69

B 1753

B248

B 6299

B70

B 1778

B264

B 6706

B71

B 1803

B276

B 7010

B72

B 1829

B280

B 7112

B73

B 1854

 

 

 

 

 

 

Bảng Quy Đổi Dây Curoa Bản C

(inch)

(mm)

(inch)

(mm)

C30

C 762

C89

C 2261

C31

C 787

C90

C 2286

C32

C 813

C92

C 2337

C33

C 838

C93

C 2362

C34

C 864

C94

C 2388

C35

C 889

C95

C 2413

C36

C 914

C96

C 2438

C37

C 940

C97

C 2464

C38

C 965

C98

C 2489

C39

C 991

C99

C 2515

C40

C 1016

C100

C 2540

C41

C 1041

C102

C 2591

C42

C 1067

C104

C 2642

C43

C 1092

C106

C 2692

C44

C 1118

C108

C 2743

C45

C 1143

C110

C 2794

C46

C 1168

C112

C 2845

C47

C 1194

C114

C 2896

C48

C 1219

C116

C 2946

C49

C 1245

C118

C 2997

C50

C 1270

C120

C 3048

C51

C 1295

C122

C 3099

C52

C 1321

C124

C 3150

C53

C 1346

C126

C 3200

C54

C 1372

C128

C 3251

C55

C 1397

C130

C 3302

C56

C 1422

C132

C 3353

C57

C 1448

C134

C 3404

C58

C 1473

C136

C 3454

C59

C 1499

C138

C 3505

C60

C 1524

C140

C 3556

C61

C 1549

C142

C 3607

C62

C 1575

C144

C 3658

C63

C 1600

C146

C 3708

C65

C 1651

C148

C 3759

C66

C 1676

C150

C 3810

C67

C 1702

C158

C 4013

C68

C 1727

C162

C 4115

C69

C 1753

C167

C 4242

C70

C 1778

C173

C 4394

C71

C 1803

C177

C 4496

C72

C 1829

C180

C 4572

C73

C 1854

C187

C 4750

C74

C 1880

C190

C 4826

C75

C 1905

C197

C 5004

C76

C 1930

C208

C 5283

C77

C 1956

C210

C 5334

C78

C 1981

C220

C 5588

C79

C 2007

C225

C 5715

C80

C 2032

C236

C 5994

C81

C 2057

C240

C 6096

C82

C 2083

C248

C 6299

C83

C 2108

C264

C 6706

C84

C 2134

C270

C 6858

C85

C 2159

C280

C 7112

C86

C 2184

C295

C 7493

C87

C 2210

C300

C 7620

C88

C 2235

C315

C 8001

 

 

 

 

Bảng Quy Đổi Dây Duroa Bản D

(inch)

(mm)

(inch)

(mm)

D30

D 762

D89

D 2261

D31

D 787

D90

D 2286

D32

D 813

D92

D 2337

D33

D 838

D93

D 2362

D34

D 864

D94

D 2388

D35

D 889

D95

D 2413

D36

D 914

D96

D 2438

D37

D 940

D97

D 2464

D38

D 965

D98

D 2489

D39

D 991

D99

D 2515

D40

D 1016

D100

D 2540

D41

D 1041

D102

D 2591

D42

D 1067

D104

D 2642

D43

D 1092

D106

D 2692

D44

D 1118

D108

D 2743

D45

D 1143

D110

D 2794

D46

D 1168

D112

D 2845

D47

D 1194

D114

D 2896

D48

D 1219

D116

D 2946

D49

D 1245

D118

D 2997

D50

D 1270

D120

D 3048

D51

D 1295

D122

D 3099

D52

D 1321

D124

D 3150

D53

D 1346

D126

D 3200

D54

D 1372

D128

D 3251

D55

D 1397

D130

D 3302

D56

D 1422

D132

D 3353

D57

D 1448

D134

D 3404

D58

D 1473

D136

D 3454

D59

D 1499

D138

D 3505

D60

D 1524

D140

D 3556

D61

D 1549

D142

D 3607

D62

D 1575

D144

D 3658

D63

D 1600

D146

D 3708

D65

D 1651

D148

D 3759

D66

D 1676

D150

D 3810

D67

D 1702

D158

D 4013

D68

D 1727

D162

D 4115

D69

D 1753

D167

D 4242

D70

D 1778

D173

D 4394

D71

D 1803

D177

D 4496

D72

D 1829

D180

D 4572

D73

D 1854

D187

D 4750

D74

D 1880

D190

D 4826

D75

D 1905

D197

D 5004

D76

D 1930

D208

D 5283

D77

D 1956

D210

D 5334

D78

D 1981

D220

D 5588

D79

D 2007

D225

D 5715

D80

D 2032

D236

D 5994

D81

D 2057

D240

D 6096

D82

D 2083

D248

D 6299

D83

D 2108

D264

D 6706

D84

D 2134

D270

D 6858

D85

D 2159

D280

D 7112

D86

D 2184

D295

D 7493

D87

D 2210

D300

D 7620

D88

D 2235

D315

D 8001

 

 

Video clip

Tháo ráp bạc đạn khá dễ dàng -www.thietbidinhphong.com
PHƯƠNG PHÁP LÁP RÁP VÒNG BI BẠC ĐẠN SAU CHO ĐỒNG TÂM -CÔNG TY TNHH THIẾT BI ĐỈNH PHONG
công ty thiết bị đỉnh phong -Sản xuất bạc đạn, vòng bi NTN như thế nào www,trhietbidinhphong.com
SAN XUAT VONG BI

Tin tức nổi bật

Tin tức

Vòng bi bạc đạn KOYO JTEKT

Vòng bi bạc đạn KOYO JTEKT vẫn giữ nguyên về chất lượng và hiệu quả ,chỉ thay đỗi về bao bì ,đề phòng giả mạo.
Vòng bi bạc đạn KOYO JTEKT vẫn giữ nguyên về chất lượng và hiệu quả ,chỉ...
Vòng bi bạc đạn KOYO thay đổi bao bì mới : tem dạ quang .
Vòng bi bạc đạn NN3028MBKRCC9P4 NSK ,Vòng bi sản xuất tại JAPAN ,độ chính xác...
vòng bi NTN thay đổi bao bì mới, Công ty NTN được thành lập năm 1918 tại Nhật...
Vòng bi bạc đạn TIMKEN (USA) 368/363D+X3S-368 được sừ dụng những máy móc công...
Độ ồn thấp (thấp hơn series với vòng hoàn bi ngoài từ 5-7 dB) - Hệ số...
Trãi qua một thời gian hoạt động Nhà phân phối bạc đạn vòng bi cho biết bạc...
Vòng bi CNC 65BNR10ETYNDBLP4 NSK ,chuyên sử dụng máy chính xác CNC
Vòng bi FAG chuyên sử dụng cho máy nén khí
Vòng bi bạc đạn KOYO 7205C-5GL FG P5 ,vòng bi siêu tốc đạt chuẩn kỹ thuật
Vòng bi bạc đạn AC-6201ZZCM/5K NTN là vòng bi sử dụng cho máy in ,hình dáng vòng...
Vòng bi bạc đạn KRX18.40.46.5 NTN ,đường kính 40*18*46.5
Vòng bi bạc đạn KOYO (cốt bơm nước ) 885158 Đường kính 161630-141
Vòng bi một chiều STIEBER được sản xuất tại ĐỨC( GERMANY) được sự tin...
Dây curoa Bando là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới.Dây curoa...
Vòng bi bạc đạn JNS được xuất xứ tại nhật bản ,vòng bi JNS chuyên sản...
Vòng Bi Bạc Đạn 800738 FAG Đường kính trong d: 40mm Đường kính ngoài D :...
Vòng Bi Bạc Đạn KOYO 32221JR là Vòng bi Bạc Đạn Côn được sản xuất tại...
Vòng bi gối đở NTN UCP-211D1 được sản xuất tại nhật bản với chất lượng...
Mã số:SNV120-F-L+22213K+H213X203+DHV513X203 Thương Hiệu:FAG SNV + 202..-K + H + DHV
Vòng bi bạc đan NSK 65BNR10STYNDUELP4Y-NSK là vòng bi ở trục chính máy CNC ,được...
Vòng bi bạc đạn một chiều là loại vòng bi cố định một chiều chuyển động
Ngành xây dựng liên quan đến nhà ở, thương mại, cơ sở hạ tầng, những hạng...
Vòng bi ổ trượt ,ống trượt thương hiệu SAMICH với chủng loại đa dạng
Khi xử dụng vòng bi nhiều hẳn trường hợp vòng trong hoặc vòng ngoài bị xoay...
Gối đỡ vòng bi là một dạng bi cầu như bi đầu 6 nhưng sản phẩm này được...
Vòng bi bạc đạn kim RNAST10 IKO sử dụng cho tất cả các loại máy công cụ,máy...
Vòng bi bạc đan NSK 65BNR10STYNDUELP4Y-NSK là vòng bi ở trục chính máy CNC ,được...
Vòng bi bạc đạn là 1 phần không thể thiếu trong máy móc phục vụ các ngành...
Vòng bi gối đỡ ASAHI UCPA 205 ASAHI
Vòng bi bạc đạn cầu tự lựa có hai rãnh bi, một rãnh cầu phổ biến ở vòng...
Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản...
Hiên nay trên thị trường đang phổ biến 2 loại vòng bi làm từ chất liệu thép...
Có hai phương pháp chính bôi trơn vòng bi: bôi trơn bằng mỡ và bôi trơn bằng...
Vận hành bằng tay: Quay thử trục bằng tay. Nếu quay trơn tru thì tiến hành chạy...
Vòng bi là bộ phận máy có độ chính xác cao nên phải xử lý hết sức cẩn...
Đối với vòng bi chỉ có 3 số cuối thì số cuối cùng chỉ đường kính trong...
Cấu tạo vòng bi được phân loại nhiều giai đoạn ,
Vòng bi lệch tâm-vòng bi hộp số thường được sử dụng rộng rãi trong các...
Hướng dẫn cách tháo vòng bi bạc đạn một cách dễ dàng ,không ảnh hưởng...
Bao bì vòng bi 6904zz/5k được thiết kế tinh xảo, tem chống hàng giả . theo tiểu...
Tải trọng tối thiểu là gì? Trước tiên ta cần một cái nhìn tổng quan....
Vòng bi côn 32219JR KOYO
Bảng Quy Đổi Chiều Dài Dây Curoa Từ Quy Cách Inch Sang Milimet Cho Dây Curoa bản A B...
Đây là loại dây có khả năng truyền lực cao nhất trong dòng sản phẩm đai hình...
Cấu tạo: 1. Lớp vải bố địa kỹ thuật: Lớp bố này được dệt bằng các...
Lớp vải bố địa kỹ thuật: Lớp bố này được dệt bằng các sợi vải địa...
Lõi sợi chịu lực đặc biệt có sức co giãn cao. - Thiết kế hình chữ V,...
Loại dây đai này được thiết kế có 2 mặt là 2 rãnh tiếp xúc với pulley....
VÒNG BI FAG sản xuất tại ĐỨC ,
Tóm tắt những trường hợp hư hỏng vòng bi bạc đạn :
CON TRƯỢT DẨN HƯỚNG VÒNG BI HIWIN HGH25CA ,
Vòng Bi Bạc Đạn NSK ( Nhật Bản) được thành lập vào năm 1916
Môi trường làm việc của các máy móc thiết bị ngành công nghiệp chế biến...
Vòng bi KOYO (KOYO Seiko Co, Ltd) được thành lập năm 1921
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỈNH PHONG cung cấp cho người tiêu dùng một số hình ảnh...
CÔNG TY IKO THOMPSON là doanh nghiệp đầu tiên nghiên cứu phát triển ổ bi...
Đặc tính ứng dụng của vòng bi trong ngành công nghiệp MORTOR và quạt công...
Lý do chính là hầu hết các nhà sản xuất đã làm sạch các vòng bi rất tốt...
Để vòng bi (bạc đạn) có khả năng chịu lực cao, vật liệu dùng để sản...
Mitsuboshi Belting Ltd được thành lập vào năm 1919 là một nhà sản xuất dây curoa...
vòng bi tự canh chỉnh, gối đỡ này dễ gắn và lắp
TÌM HIỂU VỀ BAO BÌ MỚI CỦA VÒNG BI KOYO
So sánh vói vòng bi gối đỡ UFL và KFL
Cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, không chỉ dừng...
Vòng bi bạc đạn nsk .tốc độ cao sử dụng cho dòng máy CNC .máy tiện công cụ
Bạc đạn ( Vòng bi) Chế biến thực phẩm Các máy móc thiết bị ngành công...
PHÂN BIỆT VÒNG BI BẠC ĐAN KOYO GIẢ VÀ THẬT
Vòng bi, gối đỡ chịu nhiệt SKF, ENC, BECO, ASAHI (High Temperature Bearing) chính...
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm với các vòng bi như Vòng bi (...
1.Vòng bi KBC Nói đến vong bi, chẳng thể nào không nhắc đến vòng bi công...
Vòng bi FAG là một thương hiệu vòng bi của tập đoàn Schaeffler, Vòng Bi FAG...
Ngành sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp ngày càng phát triển kéo theo sự...
Vòng bi – Bạc đạn gốm có thể sử dụng trong những môi trường hoạt động...
1. Dây đai ( Dây Curoa) bị đứt khi mới chạy được 1 thời gian ngắn Nguyên...
AI MUỐN TÌM HIỂU VỀ VÒNG BI BẠC ĐẠN THÌ KHÔNG NÊN BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY NHÉ
Công ty tnhh thiết bị đỉnh phong chuyên phân phối vòng bi Koyo . Gối đở asahi...
Cam kết vòng bi chính hãng chất lượng hàng đầu. KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI THÂN...
VÒNG BI GỐI ĐỠ ASAHI UCP có hình dáng khá giống chử OMEGA ,nên còn gọi là gối...
vòng bi đủa được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị máy móc
kỹ thuât bảo dưỡng vòng bi
Đường dẫn thanh trượt sử dụng cho tất cả máy công cụ cnc
Trong bài này xin bàn riêng về vấn đề mất đồng tâm lỗ gối lắp vòng bi.
Mỗi nhà sản xuất dây curoa đều thống nhất về thông số kỹ thuật, bên cạnh...
1.Lắp đặt không đúng cách 16%: Khoảng 16% các trường hợp bị hư hỏng sớm...
2017 Copyright © Thiết bị Đỉnh Phong. . All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd
Hotline tư vấn: 0915 813 818
Zalo